Memorias 2018

Brúfol es va constituir com a associació sense ànim de lucre al 2013.

2018 Pots consultar els següents documents i la memòria d’activitats.

Balance Situación

Cuenta Pérdidas y Ganancias

Memoria Actividades 2018 BRUFOL