Memorias 2016

2016

Les despeses de l’Associació Brúfol en 2016 van ser de 34.127,81 €. Dins d’elles, els conceptes més significatius van ser despeses de personal per import de 11.530,92 €i beques i prestacions per 5.136,00 €. Quant als ingressos, les sòcies i els socis van aportar 1.135,10 €, l’Ajuntament de València 17.536,65 € per al Projecte Competències Clau i Informàtica, València en Comú 2.000,00 € per al Projecte Viu L´Estiu al Cabanyal i Cooperació Social Universitària 1.624,00 € per al Projecte ‘Volver a Estudiar y Dinamización del Barrio’, que estem desenvolupant en 2017. La resta d’ingressos els van aportar patrocinadores diverses, per import de 15.286,40 €. Amb estos recursos es van finançar les despeses de funcionament ordinari de la nostra Associació i les de La Col·lectiva, on tenim la nostra seu.

Clicant en els següents enllaços es poden consultar el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys a 31/12/2016.

Balance de situación 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias 2016

Memòria activitats 2016

MEMORIA PROYECTOS ASSOCIACIO BRUFOL EJERCICIO 2016

Quant a La Col.lectiva, agrupació d’associacions al qual pertany Brúfol, publiquem la seua memòria d’activitats del curs 2016-2017:

Memoria d´activitats 2016-17 La Col.lectiva del Cabanyal

Entitats que componen la Col.lectiva(2016-17).